บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระ


บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ2555

รายงานโดย: พระฟูตระกูล  พุทฺธรกฺขิโต (ดร.) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และหัวหน้าคณะทำงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม: ขอแนะนำ เว็บไซต์ เครือข่าย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์
http://www.kruphra.net

Advertisements