บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระ


บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ2555

รายงานโดย: พระฟูตระกูล  พุทฺธรกฺขิโต (ดร.) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และหัวหน้าคณะทำงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม: ขอแนะนำ เว็บไซต์ เครือข่าย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์
http://www.kruphra.net

โฆษณา

ครูพระกาฬสินธุ์


เว็บไซต์ครูพระออนไลน์  www.kruphra.net

ผมต้องขอขอบพระคุณ พระอาจารย์ฟูตระกูล  พุทฺธรกฺขิโต(ดร.) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ หัวหน้ากลุ่มงานศาสนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ที่ได้ให้ความสนใจ และมุ่งมั่น วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา สื่อเพื่อส่งเสริมการศึกษาสาขาต่างๆ โดยเฉพาะ สำหรับครูพระนี้นั้น พระอาจารย์ ดร.ฟูตระกูล จะกล่าวไว้ตลอดว่า ” อาตมา มุ่งมั่นจะ เผยแผ่พระพุทธธรรม อย่างจริงจัง ยิ่งดีกว่าเมื่อมีญาติโยมหรือผู้มีจิตศรัทธา แวะเวียนมา ปวารณาถวายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเหลือทางเทคนิค มีโอกาสสูงมากๆในการบรรลุเป้าหมายทางวิชาการ ”

ในกาลนี้ พระอาจารย์ฟูตระกูล ยังได้ให้หรือบริจาคปัจจัยส่วนตัวของท่าน เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ครูพระกาฬสินธุ์ ด้วย…

ทางทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศหรือพัฒนาเว็บไซต์ครูพระกาฬสินธุ์( http://www.kruphra.net ) ต้องขอกราบขอบพระคุณ ต่อความเมตตาจากพระอาจารย์ฯ